Regulamin akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat Fabryczny Nordkalk”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest Nordkalk Sp. z o.o., Pl. Na Groblach 21; 31-101 Kraków, KRS 0000010481.

2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Czas trwania promocji: od 19 września do 29 września 2023 roku

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest użytkownik produktu Nordkalk, czyli rolnik lub przedstawiciel przedsiębiorstwa rolnego, który:

a. nabywa wapno nawozowe Nordkalk Fast Cal, Nordkalk Standard Cal lub środek wapnujący Nordkalk AtriGran produkowane przez Organizatora w jego wszystkich rodzajach składu oraz wariantach opakowań (dalej jako „Produkt”).

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

Uczestnik, który w okresie obowiązywania promocji otrzyma numer kodu rabatowego odwiedzając stronę www.pH70.pl będzie uprawniony do wykorzystania kodu kupując Produkt u dystrybutora Nordkalk.

Kod rabatowy uprawnia do jednorazowego uzyskania „Rabatu Fabrycznego Nordkalk” od ceny netto zaoferowanej przez dystrybutora. Dla wapna Standard Cal rabat wynosi 10 zł/t, dla wapna Fast Cal rabat wynosi 10 zł/t, dla środka wapnującego AtriGran rabat wynosi 30 zł/t. Posiadacz kodu może go wykorzystać zarówno przy zakupie Standard Cal, Fast Cal jak i AtriGran. Jeden jednorazowy kod rabatowy przypisany jest do jednego uczestnika.

Upust obowiązuje przy jednorazowym zakupie min 24 t i wielokrotności. Dostawy całosamochodowe do jednego miejsca rozładunku. Jako zakup rozumiane jest złożenie zamówienia z pełnymi danymi odbiorcy oraz numerem kodu rabatowego u autoryzowanego dystrybutora Nordkalk. Złożenie zamówienia oznacza gotowość odbiorcy do przyjęcia dostawy Produktu niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie. Gotowość do odbioru produktu po tym terminie nie uprawnia do skorzystania z kodu rabatowego.

Informacje o najbliższym punkcie sprzedaży produktów Nordkalk dostępne u przedstawicieli Nordkalk.

Zamówienia w ramach promocji Nordkalk przyjmuje od dystrybutorów do godz. 16.00 dnia 29.09.2023.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu wykonania swoich obowiązków w ramach akcji promocyjnej.

Potrzebujesz wsparcia doradcy?

Doradca dla regionu I

Skorzystaj z kalkulatora wapnowania

Oszacuj optymalną ilości wapna dla Twojej uprawy, rodzaju gleby oraz jej aktualnego pH.

Kalkulator wapnowania